اسفند ۱۷، ۱۳۸۷

هر ترانه ...

هر ترانه سكوت عشق است.

هر ستاره سكوت زمان است و گرهي است بر آن.

هر آه سكوت فرياد است.
فدريكو گارسيا لوركا

هیچ نظری موجود نیست: